ຝຶກ​ອົບຮົມ "ການສົ່ງເສີມ ການນຳ​ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສະອາດ ໃນຂົງເຂດ ການທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ພາກທີ 1"
EnglishLao (ພາສາລາວ)